Vzhledem k tomu, že 200. výročí narození Gregora Mendela se slaví po celém světě se zvláštním důrazem na Evropu, navázali jsme spolupráci s mnoha výzkumnými ústavy pro rostliny, abychom koordinovali naše úsilí.


Pokud se k nám chcete připojit a sdílet své akce, neváhejte nás kontaktovat!

PARTNEŘI

JOHN INNES CENTRE (JIC)

Jsme nezávislé mezinárodní centrum excelence v oblasti rostlinné vědy, genetiky a mikrobiologie.

Náš institut podporuje tvůrčí, zvídavý přístup k základním otázkám biologické vědy s cílem promítnout je do společenského přínosu. Za posledních 110 let jsme dosáhli řady zásadních objevů, které mají významný společenský dopad. Ředitelem Centra Johna Innese je profesor Dale Sanders FRS.

MAX PLANCK INSTITUTE FOR PLANT BREEDING RESEARCH

„Může se šlechtění rostlin změnit v racionální a prediktivní vědu?“ To je otázka, která motivuje všechny výzkumné programy v ústavu. Chceme zjistit, jak lze podrobné porozumění molekulárním mechanismům definovaným u modelových druhů rostlin využít k prediktivní manipulaci s vybranými znaky u kulturních rostlin. v posledních letech došlo k obrovskému nárůstu našich znalostí o molekulárních mechanismech, které jsou základem biologie rostlin. Tento pokrok byl z velké části dosažen díky studiím na modelových druzích, především na Arabidopsis thaliana. Hlubší znalosti regulačních složek a mechanismů řídících znaky rostlin, které z toho vyplynuly, však zatím nemají trvalý dopad na šlechtění rostlin. Cílem veškeré práce v ústavu je najít způsoby, jak tyto znalosti využít k vývoji racionálních přístupů k provádění žádoucích změn vybraných znaků u kulturních rostlin.

INSTITUTE OF PLANT GENETICS AND CROP PLANT RESEARCH (IPK)

Leibnizův ústav genetiky rostlin a výzkumu plodin (IPK) je členem Leibnizova sdružení. Úkoly ústavu se zaměřují na objasnění základních principů evoluce, vývoje a adaptace plodin. Výzkumné cíle ústavu směřují k efektivnímu a udržitelnému zásobování potravinami, energií a surovinami, a tím k řešení globálních výzev. V IPK se uchovávání, výzkum a využívání genetické rozmanitosti plodin ve Spolkové genové bance ex situ spojuje s inovativními výzkumnými přístupy v oblasti molekulární genetiky, výzkumu genomu, molekulární biologie rostlin, systémové biologie, bioinformatiky a modelování.

S celkovým soupisem více než 150 000 položek od téměř 3 000 druhů je Genová banka jedním z největších zařízení svého druhu na světě. Hala pro pěstování rostlin je doposud světovým unikátem. Díky tomuto zařízení mohou vědci studovat produktivitu kulturních rostlin ve změněných podmínkách prostředí a cíleně tak zlepšovat jejich vlastnosti. Práce Leibnizova institutu přispívá k rozvoji bioekonomiky založené na rostlinách a s tím souvisejícím společenským změnám.

THE SAINSBURY LABORATORY (TSL)

Laboratoř Sainsbury byla založena v roce 1987 a mezi její nejvýznamnější aktivity patří:

  • objev interference RNA v rostlinách, který učinil profesor Sir David Baulcombe FRS a který byl oceněn Laskerovou cenou a Wolfovou cenou v oblasti zemědělství,
  • objev prvního imunitního receptoru u rostlin profesorem Jonathanem Jonesem FRS,
  • tři současní vedoucí skupin jsou členy Královské společnosti,
  • pět výzkumných pracovníků je od roku 2018 na seznamu Highly Cited Researchers, který tvoří 1 % nejlepších vědců na světě.

 

Jak ovlivňujeme svět?

Sainsburyho laboratoř významně přispěla k základnímu pochopení chorob rostlin díky průlomovým objevům v oblasti molekulárních interakcí mezi rostlinami a mikroby. Tyto objevy se přenášejí z laboratoře na pole s cílem snížit celosvětové ztráty způsobené chorobami plodin. Objevem, inženýrstvím a nasazením nových imunitních receptorů v plodinách, stejně jako nástroji pro úpravu genomu, můžeme umožnit generování nových alel pro zlepšení plodin.

GREGOR MENDEL SOCIETY VIENNA

Cíle sdružení

  • Podpora základní a aplikované genetiky u rostlin, zvířat a lidí (šlechtění rostlin, šlechtění zvířat, genetika člověka).
  • Šíření vědeckých genetických poznatků
  • Výzkum Gregora Mendela, jeho životopisu a recepce a interpretace jeho vědeckého díla.

 

Historie

Společnost Gregora Mendela ve Vídni (GMGW) byla založena v roce 1972 profesorem Alfredem Buchingerem jako vědecké sdružení. Buchinger byl spolupracovníkem Prof. Ericha von Tschermak-Seysenegga, jednoho ze znovuobjevitelů Mendelových pravidel, v Ústavu pro šlechtění rostlin na Univerzitě přírodních zdrojů a aplikovaných věd o živé přírodě ve Vídni.

UNIVERSITY OF NATURAL RESOURCES AND LIFE SCIENCES AUSTRIA (BOKU)

Univerzita přírodních zdrojů a přírodních věd ve Vídni byla založena v roce 1872 jako vysoká škola zemědělská a lesnická.

BOKU vidí svou odpovědnost v reakci na aktuální společenské a ekologické výzvy a pokrývá širokou oblast managementu přírodních zdrojů, od zemědělských otázek až po biotechnologický výzkum, přičemž se vždy řídí potřebou udržitelnosti.

BOKU má silné mezinárodní zaměření a 300 partnerských institucí po celém světě. Působí ve výzkumu a výuce předmětů na 15 katedrách a v současné době nabízí 7 bakalářských, 27 magisterských a 9 doktorských programů.

BOKU patří mezi 30 nejlepších univerzit v žebříčku QS World University Ranking v oboru „Zemědělství a lesnictví“.

CEITEC

CEITEC je konsorcium čtyř předních univerzit a dvou výzkumných ústavů se sídlem v Brně. CEITEC je mladé a dynamické interdisciplinární výzkumné centrum, které se zaměřuje na vědy o živé přírodě, pokročilé materiály a nanotechnologie a snaží se naplňovat své poslání, kterým je zlepšování kvality života a lidského zdraví. Výzkumné centrum nadále významně přispívá k vysoce kvalitním výsledkům základního výzkumu v České republice a dobře konkuruje v porovnání s mezinárodními centry.

CEITEC MENDELU

Středoevropský technologický institut – Mendelova univerzita v Brně (CEITEC MENDELU) je samostatný vysokoškolský ústav, který vznikl na Mendelově univerzitě jako součást vědeckého centra excelence CEITEC – Středoevropský technologický institut. CEITEC je meziuniverzitním centrem, které zahrnuje spolupráci čtyř významných brněnských univerzit a dvou výzkumných ústavů se sídlem v Brně. Vedoucím oddělení CEITEC MENDELU je Mgr. Vilém Reinöhl, CSc.

UNIVERSITY OF VIENNA (UNIVIE)

Vídeňská univerzita je jednou z nejstarších a největších univerzit v Evropě: na 20 fakultách a centrech pracuje přibližně 10 000 zaměstnanců, z toho asi 7 400 vědců.

To z Vídeňské univerzity činí největší výzkumnou instituci v Rakousku a zároveň největší vzdělávací instituci: v současné době studuje na Vídeňské univerzitě přibližně 90 000 domácích a zahraničních studentů. Se 179 řádnými studijními programy nabízí nejrozmanitější nabídku oborů v zemi. Vídeňská univerzita je také důležitou institucí pro další vzdělávání v Rakousku. Alma Mater Rudolphina Vindobonensis byla založena v roce 1365 a v roce 2015 oslavila 650. výročí svého založení s rozmanitým každoročním programem.

CEPLAS

V CEPLAS, mezinárodním výzkumném centru pro vědy o rostlinách, pracují vědci na udržitelných přístupech k potravinové bezpečnosti. Zkoumají interakce mezi jednotlivými rostlinami a různými klimatickými podmínkami s omezenými zdroji. Hlavním cílem jejich výzkumu je najít způsoby, jak mohou plodiny prosperovat i v případě, že je k dispozici méně vody nebo jiných přírodních zdrojů. S novými poznatky přicházejí inovace – a znalosti vytvořené v CEPLAS poslouží jako základ pro vývoj a šlechtění (plodin), které budou schopny předvídatelně reagovat na budoucí výzvy („SMART rostliny“).

CEPLAS spojuje zdroje univerzit v Düsseldorfu a Kolíně nad Rýnem, Ústavu Maxe Plancka pro výzkum šlechtění rostlin v Kolíně nad Rýnem a Výzkumného centra v Jülichu a vytváří tak přední mezinárodní centrum pro výzkum rostlin.