ŽIVOT

Narození

Narozen v Heinzendorfu u Odrau

20. července 1822

Škola

Gymnázium v Troppau

1834

Zraněný otec

Jeho otec se při práci v lese těžce zranil, a tak ho rodiče nemohli dále živit.

1836

Univerzita

Střední školu dokončil s nejlepším prospěchem a začal studovat filozofii na olomoucké univerzitě.

1840

Zrušení

Z univerzity odešel kvůli "hořkým starostem s jídlem" a stal se postulátorem v opatství sv. Tomáše na Starém Brně.

1843

Další studie

Studium teologie, ekonomie, pěstování ovocných stromů a vinařství.

1845 –1848

Kněžství

Svěcení na kněze

6. srpna 1847

Zásobování učitelů

Zástupce učitele na střední škole K.K. ve Znaimu pro matematiku a řečtinu.

1849

Vídeň

Kvalifikační zkouška pro učitelství po studiu dějin přírody a fyziky ve Vídni. Neuspěl, přestože byl z velké části správný, jak se později zjistilo.

1850

Vídeň

Studie vznikla díky opatu Cyrillu Nappovi.

1851–1853

Zjištění

Mendel své poznatky nejprve rozeslal kolegům a bývalým učitelům.

1865

Publikace

Své poznatky oficiálně zveřejnil, ale byly z velké části ignorovány. Přesto byl stále motivován a říkal: "Můj čas přijde!"

1866

Opat

Zvolení opatem 11 z 12 hlasů a audience u císaře Františka Josefa I.

March 1868

Klubové aktivity

Místopředseda sdružení pro výzkum přírody Brno

1869

Říšská medaile

Za svou obětavost obdržel medaili císaře Františka Josefa I.

March 1872

Onemocnění ledvin

Počátkem roku 1883 začíná Mendel trpět onemocněním ledvin.

Počátek roku 1883

Smrt

Zemřel v Brně a byl pohřben 9. září na Ústředním hřbitově v Brně.

6. ledna 1884

Znovuobjevení

Jeho poznatky byly znovuobjeveny několika badateli v Evropě.

1900

DĚTSTVÍ A VZDĚLÁNÍ

Gregor Johann Mendel (česky Řehoř Jan Mendel) se narodil 20. července 1822 v Heinzendorfu u Odrau (Hynčic) v tehdejším rakouském Slezsku, kde vyrůstal spolu se dvěma sestrami na statku svých rodičů. Již jako dítě projevoval zájem o genetiku rostlin tím, že pomáhal otci roubovat ovocné stromy na jeho vlastní zahradě.
Po absolvování vesnické základní školy navštěvoval jako výborný žák gymnázium v Troppau (Opava). Ještě během školní docházky pracoval jako soukromý učitel, aby si mohl dovolit studovat gymnázium. Odmaturoval v roce 1840 jako jeden z nejlepších a následně začal studovat filozofii na olomoucké univerzitě. Kvůli finančním potížím a jak sám napsal „trpkému nedostatku jídla“, – nemohl studium dokončit, přestože měl velmi dobrý prospěch.

MENDEL JAKO MNICH GREGORIUS

Na doporučení svého učitele fyziky vstoupil Mendel v roce 1843 do augustiniánského kláštera v Brně. Tam dostal řeholní jméno Gregorius.
V roce 1845 začal Mendel v Brně studovat teologii a v roce 1847 byl vysvěcen na kněze. Během teologických studií navštěvoval i přednášky o pěstování ovocných stromů a vinohradnictví. Zde získal první poznatky o křížení rostlin, a tak byl položen základní kámen jeho pozdější vědecké práce. Jeho nadřízení si všimli Mendelova zájmu o vědu a nabídli mu místo suplujícího učitele na gymnáziu, kde působil celkem 14 let.

MENDEL A VÍDEŇ

Vídeň, obrana města: Stubentor a Stubentorbastei 1857 | © Museum Wien

Protože se Mendel chtěl stát učitelem fyziky a přírodopisu, přihlásil se v roce 1850 na vídeňskou univerzitu k učitelské zkoušce. U zkoušky však neuspěl, protože byl v těchto předmětech samouk.

Proto začal v letech 1851 až 1853 studovat ve Vídni fyziku, chemii, matematiku a některé biologické předměty. Kvantitativnímu vyhodnocování pokusů se učil od slavného fyzika Christiana Dopplera. Tyto znalosti později uplatnil při svých rozsáhlých křížových pokusech.

MENDEL A JEHO POKUSY S HRACHEM

Druhý pokus o složení učitelské zkoušky ve Vídni v roce 1856 rovněž nevyšel. Poté se Mendel osm let věnoval systematickému výzkumu dědičnosti u hrachu. Experimentální laboratoří, jeho dnes již světově proslulých pokusů s křížením, byla zahrada kláštera v Brně, kde dodnes rostou někteří potomci Mendelových rostlin hrachu.

Více o jeho pokusech v sekci „Mendelovo dílo„.

Výsledky svého výzkumu zveřejnil v roce 1866. Ty však ve vědeckém světě nevyvolaly výraznější odezvu. Někteří to přičítají zavádějícímu názvu publikace, který neobsahoval žádnou zmínku o dědičnosti: „Pokusy s rostlinnými hybridy“. Navíc hodnota kvantitativně-statistických analýz byla v botanice uznána až o několik desetiletí později. Také jeho abstraktní terminologie – AA, Aa, aA, aa – se ve své době setkala s nepochopením.

Můj čas přijde.

A ukázalo se, že měl pravdu: v roce 1900 byla jeho práce znovuobjevena jinými vědci.

MENDEL JAKO OPAT

Obraz Mendela jako opata, opatská pečeť

V roce 1867 byl Gregor Mendel zvolen opatem kláštera svatého Tomáše v Brně. Jeho láska k výzkumu pokračovala: Ihned po zvolení oznámil, že bude „pokračovat ve svých bastardizačních pokusech, které mu byly tak drahé“. Byl také činný v Meteorologické společnosti, kterou spoluzakládal, a v roce 1869 se stal místopředsedou brněnské Přírodovědecké společnosti.

V roce 1870 mu císař František Josef udělil kříž královského a císařského řádu Františka Josefa I. V témže roce se začal věnovat chovu včel z vědeckého hlediska.

Na jaře 1883 Mendel onemocněl ledvinovou chorobou a 6. ledna 1884 v Brně zemřel. Jeho tělo bylo – na jeho přání – pitváno. Mendel byl pohřben v augustiniánské kryptě na brněnském ústředním hřbitově.